skip to Main Content

اهداف انگلستان از لغو تجارت برده در کرانه‌های خلیج فارس/ «برده» در فرهنگ غربی و فرهنگ ساحل نشینان خلیج فارس

منع تجارت برده طی قرن نوزدهم در خلیج فارس نیز از جمله راه کارهایی بود که از سوی استعمار انگلستان به سبب اهمیت آن در حفظ منافع این دولت در منطقه خلیج فارس صورت گرفت.

مهمترین ابهام شهر پارسیان دوره هخامنشی رمزگشایی شد

کاوش باستان شناسی هیئت مشترک ایرانی- ایتالیایی در شهر پارسه تخت‌جمشید با کشف کتیبه‌ای بابلی ادامه یافت که مهم‌ترین ابهام‌های تاریخی دوره هخامنشی در این منطقه را روشن کرد. به گزارش پایگاه خبری بادگیر، عضو هیئت علمی بخش تاریخ و…

Back To Top