skip to Main Content

“متولد ۲۵ خرداد شصتم”

"متولد 25 خرداد شصتم" آمدم بـا صبحـی از خـرداد شصت گریه ام خندید و در چشمم شکست کـودکی طعـم خـوش آلـوچـه شد دست من همرنگ خـاک کوچه شد قـصـه شـب ، خنـده مــادر بـزرگ آروزیـم حـملـه ی بــره بـه گـرگ…

Back To Top