skip to Main Content

پذیرفته‌شدگان چهارمین جشن عکس هرمزگان معرفی شدند

پس از برگزاری مراحل انتخاب آثار چهارمین جشن عکس هرمزگان آقایان احمد مدنی، سبحان جامعه دار، عبدالله فرامرزی، محمد بارکار (دو عکس) و عبدالرضا شیبانی (دو عکس) همگی از اعضاء انجمن عکس بستک به عنوان پذیرفته‌شدگان این دوره از جشنواره از شهرستان‌های بستک و پارسیان معرفی شدند.

نمونه هایی از عکس‌های مستند

عکاسی مستند (Documentary photography) یکی از انواع عکاسی است که با وقایع روزانه مهم خبری و وقایع تاریخی سرو کار دارد. عکاسی مستند در خبرنگاری حرفه ای انجام می شود، اما ممکن هم هست توسط عکاسی آماتور، هنرمند و یا…

Back To Top